Koklear Implant Endikasyonu (SUT’a göre)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de Yayınlandı. Tebliğin İşitmeye yardımcı implantlar/kulakla ilgili implantlar ile ilgili bölümü aşağıda yer almaktadır.

7.3.13. İşitmeye yardımcı implantlar/kulakla ilgili implantlar

7.3.13.A-  Koklear implant (Kİ)

(1) Koklear implant, bilateral ileri-çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan ve işitme cihazından yarar görmeyen aşağıdaki kriterlere haiz kişilerde uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

a) Alıcı ve ifade edici dil yaşı ile kronolojik yaş arasında 4 (dört) yıldan daha az fark olması durumunda veya alıcı ve ifade edici dili 4 (dört) yaş ve üstü olan çocuklarda (4-18 yaş) kronolojik yaşa bakılmaksızın Kİ uygulanır

b) Post-lingual işitme kaybı olanlarda Kİ uygulanır

c) Sağlık kurulu raporu, aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz (KBB) uzman hekimi tarafından düzenlenir. Rapor ekinde aynı veya farklı bir resmi sağlık kurumunda çalışan 1 (bir) uzman odyolog veya odyolog ve psikolog değerlendirme sonucu bulunmalıdır

ç) Elektrod yerleşimini sağlayacak kadar iç kulak gelişiminin olması ve koklear sinirin varlığı yüksek çözünürlükte CT ve/veya MRI ile gösterilmelidir

d) Menenjit sonrası oluşan işitme kaybı ve koklear ossifikasyon varlığında özel şartlar aranmaksızın acil operasyon sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde yapılır.

e) İşitsel nöropati tanısı alan ve en az 6 (altı) ay süreyle işitme rehabilitasyonu ve eğitiminden fayda görmediği odyolojik test bataryası ile belgelendirilmesi halinde yapılır

f) Kİ uygulaması sonrasındaki takip, cerrahi tedavi yapılan sağlık kurumunca yapılır. Hastanın ilk 2 (iki) yılda 2 (iki) defa, koklear implantın takıldığı merkezde takip edildiğini Kuruma belgelendirmesi gerekmektedir. Bu takipleri belgelendiremeyen hastalarda, koklear implantın yedek parçalarının (pil, ara kablo, pil yuvası, aktarıcı bobin) bedelleri Kurumca karşılanmaz

g) İkinci kulağa Kİ uygulanması; menenjit sonrası ileri derecede sensörinöral işitme kayıplarında, ileri işitme kaybı yanında bilateral körlük olduğunda, corpus callosum agenezisine eşlik eden ileri derecede işitme kayıplarında eşzamanlı veya ardışık çift taraflı Kİ uygulanabilir

ğ) Kİ uygulaması sonrası gelişen enfeksiyon nedeniyle koklear implantın işlevselliğini yitirmesi durumunda, bu durumun aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) KBB uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde, yeniden planlanan implantasyon bedeli Kurumca karşılanır.

(2) Odyolojik Değerlendirme: odyometrik inceleme, timpanometri, stapes refleks eşiği testi, klinik otoakustik emisyon testi, ABR testleri ile yapılır.

Odyolojik kriterler;

a) 2 (iki) yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’lerdeki işitme eşikleri ortalamasının 80 dB’den daha kötü olması ve konuşmayı ayırt etme testi yapılabilen hastalarda konuşmayı ayırt etme skorunun %30’un altında olması gereklidir. En az 3 (üç) aylık süre ile binaural işitme cihazı kullanımından fayda görmediği sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.

b) 2 (iki) yaş altı çocuklarda, bilateral 90 dB HL’den daha fazla sensörinöral işitme kaybı olması ve en az 3 (üç) aylık süre ile binaural işitme cihazı kullanımından fayda görmediği sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.

c) Saf ses ortalaması (500, 1000, 2000 ve 4000 Hz) bir kulakta 70 dB ve daha kötü, karşı kulakta 90 dB ve daha kötü olan ve konuşmayı ayırt etme skorunun %30’un altında kaldığı hastalarda kötü kulağa Kİ yapılabilir.

(3) Koklear implantın, 1 (bir) yaş altındaki hastalara uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(4) Kİ uygulaması, üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında yapıldığı takdirde ve cihaz ve aksesuarlar dahil olarak SUT eki EK-5/J Kulak Burun Boğaz Branş Listesinde yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.

(5) Elektroakustik uygulama: 1000 Hz ve altındaki frekanslarda işitme eşiklerinin 50 dB ve daha iyi, 1000 Hz’den yüksek frekanslarda 80 dB ve daha kötü olması ve konuşmayı ayırt etme skorunun %30’dan kötü olması durumunda uygulanır. Elektroakustik uygulamanın bedelinin Kurumca ödenmesi için son 2 (iki) yıl işitme eşiklerinin stabil olduğu belirtilmelidir.

7.3.13.A-1- Koklearİmplant yapılacak merkezlerde asgari bulunması gereken ekipmanlar

1- Çocuk odyometrisi-serbest alan odyometrisi yapılmasına olanak sağlayacak odyometri donanımı ve uygun özelliklerde test odası,

2- En az 2 (iki) frekansta (226 Hz ve 800/1000 Hz olmak kaydıyla) test yapabilen timpanometri cihazı,

3- Klinik otoakustik emisyon test cihazı,

4- Klinik ABR test cihazı,

7.3.13.A-2- Koklear implant kablo ve pilleri;

(1) Koklear implant için günde en fazla 1 (bir) pil bedeli olmak üzere; 1 (bir) KBB uzmanı tarafından düzenlenecek rapora istinaden, 1 (bir)’er yıllık miktarı karşılanır.

(2) Şarj edilebilen pil bedeli, tek kullanımlık pilin yıllık bedelini aşmaması şartı ile Kurumca karşılanır.

(3) Ara Kablolar (Aktarıcıdan bağımsız):

a) 0-5 yaş için yılda 3 (üç) adet,

b) 5-10 yaş için yılda 2 (iki) adet,

c) 10 yaş ve üzeri için yılda 1 (bir) adet olmak üzere, KBB hastalıkları uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporuna istinaden bedeli Kurumca karşılanır.

7.3.13.A-3- Koklear İmplant Yedek Parçaları

(1) Konuşma İşlemcisi, 7 (yedi) yıldan önce yenilenemez. Ancak Kİ kurul raporuna istinaden tamiri mümkün olmayan durumlarda (kullanıcı kusuruna bağlı olmaksızın) bu süre dikkate alınmadan süresinden önce yenilenebilir. 7 (yedi) yılı dolduran kişilerde Kİ kurulunun uygun görmesi halinde Kİ kurul raporuna istinaden yenilenebilecektir.

(2) Kullanıcı kusuru olmaksızın bozulan pil yuvaları garanti kapsamının dışında ancak 2 (iki) yılda bir olmak üzere Kİ kurul raporuna istinaden yenilenir. Bu süreden önce yenilenmez.

(3) Kullanıcı kusuru olmaksızın aktarıcıların (transmitter, bobin), garanti kapsamının dışında ancak 2 (iki) yılda bir olmak üzere Kİ kurul raporuna istinaden yenilenilir. Bu süreden önce yenilenmez. Bozulduğu rapor edilen konuşma işlemcisi, Kurum taşra teşkilatına teslim edilecektir.

7.3.13.B- Beyin sapı implantı

(1) Koklear implant ekibi tarafından değerlendirilmiş ve yapılan CT ve/veya MRI incelemeleri sonucu; koklea ve/veya akustik sinirin olmadığı veya tam gelişmediği veya hasar gördüğü tespit edilen hastalara beyin sapı implantı resmi sağlık kurulu raporu ile uygulanır.

(2) Sağlık kurulu raporu, aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz (KBB) uzman hekimi tarafından düzenlenir. Rapor ekinde aynı veya farklı bir resmi sağlık kurumunda çalışan bir uzman odyolog veya odyolog ve psikolog değerlendirme sonucu bulunmalıdır.

(3) Koklea ve/veya akustik sinirin olmadığı veya tam gelişmediği veya hasar gördüğünün CT ve/veya MRI incelemeleri ile belgelendirilmelidir.

(4) Beyin sapı implantının, 1 (bir) yaş altındaki hastalara uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(5) Beyin sapı implantı uygulaması, üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında yapıldığı takdirde bedeli Kurumca karşılanır.

7.3.13.C- Kemiğe implante edilen işitme cihazı

(1) Bilateral işitme kaybı olan ve her 2 (iki) kulakta da konvansiyonel işitme cihazından fayda görmediği aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) KBB hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile saptanan ve aşağıdaki kriterlere uyan hastalarda uygulanır.

(2) Kemik yolu işitme eşiği 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz de 60 dB’i aşmayan, iletim veya mikst tip işitme kaybı olan ve konuşmayı ayırt etme skoru %60 ve üzerinde olan hastalarda aşağıda belirtilen kriterlere uyması durumunda;

a) Bilateral aural atrezi, cerrahi ile düzeltilemeyen konjenital orta kulak anomalilerinde,

b) Bilateral mastoidektomi kavitesi bulunan hastalarda,

c) Tedaviye dirençli kronik eksternal otit olan hastalarda, bedelleri Kurumca karşılanır.

(3) 5 (beş) yaşından küçük hastalara uygulandığı takdirde bedeli Kurumca karşılanmaz.

(4) Kemiğe implante edilen işitme cihazı uygulaması, üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında yapıldığı takdirde bedeli Kurumca karşılanır.

(5) Kemiğe implante edilen işitme cihazlarının pillerinin bedelleri, KBB hastalıkları uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporu ile, 3 (üç) ayda en fazla 12 (on iki) adet hesabı ile, Kurumca karşılanacaktır.

7.3.13.Ç- Orta kulağa implante edilebilen işitme cihazları

(1) Bilateral işitme kaybı olan ve her 2 (iki) kulakta da konvansiyonel işitme cihazından fayda görmediği aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) KBB hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile saptanan ve aşağıdaki kriterlere uyan hastalarda uygulanır. Kurumca bedelinin karşılanması için son 2 (iki) yıl işitme eşiklerinin stabil olduğu belirtilmelidir.

a) Sensörinöral işitme kayıpları:

1- Alçak frekanslarda 65 dB, orta frekanslarda 70 dB, yüksek frekanslarda 85 dB’i geçmeyen sensorinöral işitme kaybı olan kişilerde uygulanır.

2- Konuşmayı ayırt etme skorunun %50’den daha iyi olması durumunda uygulanır (5 (beş) yaşından küçüklerde bu şart aranmaz)

3- Retrokoklear patolojinin olmadığının sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gereklidir.

b) İletim ve mixt tip işitme kayıpları:

1- Kemik yolu işitme eşikleri 60 dB’den kötü olmayan mixt veya iletim tipi işitme kayıplarında uygulanır.

2- Konuşmayı ayırtetme skorunun %50’den daha iyi olması durumunda uygulanır. (5 (beş) yaşından küçüklerde bu şart aranmaz)

3- Her iki kulağı da daha önce en az bir kez opere edilmiş hastanın işitme kaybının düzeltilmemiş olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.

c) Bilateral işitme kaybı olup, konvansiyonel işitme cihazı ile düzeltilebilme şartı aranmadan orta kulak implantı yapılabilecek özellikli durumlar;

1- Geçirilmiş kulak cerrahisi sonucu radikal mastoidektomi kavitesi olan ve tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle konvansiyonel işitme cihazı kullanamayan hastalarda,

2- Tedaviye dirençli kronik eksternal otit nedeniyle klasik hava yolu işitme cihazı kullanamayan hastalarda,

3- Konjenital dış ve orta kulak anomalisi olanlar,

4- İşitme cihazı endikasyonu olup steteskop kullanması gereken sağlık çalışanlarında, orta kulak implantı uygulanabilir.

(2) Orta kulağa implante edilebilen işitme cihazı uygulaması, üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında yapıldığı takdirde bedeli Kurumca karşılanır.